KAN2GO

เขื่อนวชิราลงกรณ

												ต้นแบบเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่ความยั่งยืน

เขื่อนวชิราลงกรณ หรือชื่อเดิมเขื่อนเขาแหลม สร้างขึ้นแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตกระแสไฟฟ้า แจกจ่ายน้ำทำการเกษตร สร้างระบบชลประทาน และเป็นศูนย์กลางการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ...												

Show


แผนที่