KAN2GO

ถนนปากแพรก

												เยือนถิ่นโบราณ ท่องถนนประวัติศาสตร์ ชิมอาหารเลิศรส

ถนนปากแพรก หรือที่รู้จักกันในนามชุมชนปากแพรก ตั้งอยู่บริเวณบ้านเหนือ-ใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในชุมชนเก่าแก่ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2374 ราว 180 ปีก่อน ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้มีการสร้างชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่พักพิงแก่ชาวจีนและชาวมอญที่อพยพเข้า...												

Show


แผนที่