KAN2GO

วัดทิพย์สุคนธาราม

												ยลถิ่นประวัติศาสตร์ สักการะพระปางขอฝน เยี่ยมชมสวนพุทธอุทยาน

วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นส่วนหนึ่งในอาณาเขตพุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ถูกจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นพุทธสถานอันยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันตก และเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระธรรมคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ  

พุทธอุทยานและวัดทิพย์สุคนธาราม ตั้งอยู่บริเวณตำบลด...												

Show


แผนที่