KAN2GO

น้ำตกไทรโยคน้อย

												สายธาราแห่งชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน

น้ำตกไทรโยคน้อย เดิมชื่อน้ำตกเขาพัง โดยสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เล่าว่า “เมื่อปี พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส ณ บริเวณน้ำตกไทรโยคใหญ่ และมีพลทหารรายหนึ่งได้ทูลรายงานการสำรวจพื้นที่ไว้ว่ามีน้ำตกอันงดงามอีกแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลนัก ท่านจึงได้...												

Show


แผนที่