KAN2GOเกี่ยวกับเรา


ความเป็นมาของโครงการ
    โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ มีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบายรัฐบาล ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ทั้งในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเพื่อการค้า และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ด้วยสาระสำคัญของนโยบาย ล้วนมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ สร้างการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากวิถีชีวิตชุมชน สร้างการให้ความรู้และมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างการควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรีครบสมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านเครื่องมือทันสมัย อาทิ

     1. โมบายล์แอพพลิเคชั่น เป็นการสื่อสารปฏิสัมพันธ์เชิงรุก โดยเชื่อมโยงไปตามสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท
     2. เว็บไซต์ส่วนกลาง แหล่งรวบรวมเนื้อหาสาระความรู้ ภายในประกอบด้วยบทความและวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทั้ง 20 แห่ง
     3. ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 20 แห่ง พร้อม QR Code สำหรับสแกนข้อมูล